Fond fondov - fondy rizikového kapitálu slovensky  |   english 
  
  
---Mikroúverový fond

 Postup pri uchádzaní sa o mikroúver

--- žiadateľ kontaktuje spoločnosť Fond fondov, s.r.o. a následne obdrží (osobne, písomne, faxom, mailom a pod.) základné podmienky, kritéria a postup ako sa uchádzať o mikropôžičku.
--- žiadateľ vyplní žiadosť a zostaví podnikateľský plán a spolu s povinýými a fakultatívnymi prílohami a zašle, alebo prinesie osobne na adresu spoločnosti Fond fondov, s.r.o.
--- následne je vykonaná analýza žiadosti, podnikateľského plánu ako aj obsahu a kompletnosti všetkých požadovaných príloh
--- žiadosť, podnikateľský p spolu s ostatnými podkladmi je predložená na posúdenie Mikropôžičkovému výboru
--- po schválení mikroúveru Mikropôžičkovým výborom, je dokumentácia odovzdaná do Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania na posúdenie Úverovým výborom Následne po rozhodnutí Úverovým výborm je žiadateľovi zaslaný akceptačný mail na doplnenie povinných príloh a ackeptovanie schválenej mikrpôžičky
--- po súhlase so strany žiadateľa s ponukou sú pripravené a následne podpísané všetky potrebné právne dokumenty (zmluvy)
--- po splnení všetkých podmienok uvedených sú finančné prostriedky poskytnuté na účet podnikateľa 
 Podklady, ktoré je potrebné predložiť k posúdeniu:

--- žiadosť o mikroúver  (prevzať vo formáte word  .DOC alebo vo formáte   .PDF )
--- podnikateľský plán  (prevzať vo formáte word  .DOC alebo vo formáte   .PDF )
--- výkaz príjmov a výdavkov alebo výsledovku za posledné 2 účtovné obdobia
--- výkaz o majetku a záväzkoch alebo súvahu za posledné 2 účtovné obdobia v prípade už existujúceho podnikateľa, začínajúci podnikateľ tieto výkazy nepredkladá
--- daňové priznania za posledné 2 účtovné obdobia v prípade už existujúceho podnikateľa, začínajúci podnikateľ daňové priznania nepredkladá
--- živnostenský list, koncesnú listinu, výpis z obchodného registra, prípadne iné povolenia nevyhnutné k podnikaniu
---  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
--- potvrdenie príslušného daňového úradu, že podnikateľ nemá neuhradené záväzky po dobe splatnosti
--- potvrdenie príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovne, že podnikateľ nemá voči nim neuhradené záväzky po dobe splatnosti
--- ocenenie majetku, ktorý je predmetom záložného práva (pri nehnuteľnosti výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok o ocenení nie starší ako 6 mesiacov, pri hnuteľnom majetku znalecký posudok o ocenení nie starší ako 3 mesiace, kúpna zmluva, faktúra a pod.
Doklad preukazujúci oprávenie Źiadateľa
užívať priestory, v ktorých sa uskutočňuje ponikateľská činnosť
Potvrdenie 
príslušného súdu, že voči Záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 (tri) mesiace
Potvrdenie príslušného súdu, že Záujemca nie je v likvidácií, nie staršie ako 3 (tri) mesiace

Potvrdenie príslušného súdu, že voči Záujemcovi nie sú vedené súdne spory, nie staršie ako 3 (tri) mesiace
--- kópie odberateľských zmlúv, prípadne objednávky zabezpečujúce odbyt ak sú k dispozícii
--- kópie zmlúv už existujúcich úverových vzťahov, leasingu a pod.
propagačné materiály Záujemcu, fotodokumentácia

  
 
 Poplatky:

--- poplatok za posúdenie žiadosti 70 EUR s DPH
--- poplatok v prípade schválenia mikroúveru vo výške 1 % z poskytnutého mikroúveru
--- poplatky spojené so zabezpečením pohľadávky z mikroúveru (vypracovanie znaleckého posudku, notárske overenie záložných zmlúv, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností, výmaz záložného práva atď.) sú hradené zo strany podnikateľa
       
   
 •   tlačová verzia
  poslať linku
  Fond fondov je jedným zo zakladajúcich členov SLOVCA&Fond fondov je členom EVCA
  Krátke správy - novinky
  08.04.2013   
  Nový Mikropôžičkový program bol spustený v marci 2013. Minimálna výška mikropôžičky bola stanovená vo výške 2.500 EUR, maximálna vo výške 50.000 EUR. Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov. V rámci programu je možné poskytnúť odklad splátok istiny maximálne na dobu 6 mesiacov.
  22.03.2010   
  Na základe Uznesenia vlády SR č.64/2010 prebieha od 17.2.2010 implementácia nového Mikropôžičkového programu. Z tohto dôvodu sa poskytujú len informácie ohľadom možností čerpania a neprijímajú sa nové žiadosti o úver až do odvolania.
  ---   staršie správy
  Investičný proces
  - Fondy rizikového kapitálu
  - Mikroúverový fond
  Informujte sa o možnostiach spolupráce
  © 2006 - Fond fondov s.r.o. :: Všetky práva vyhradené :: mapa stránkymapa stránky  domovská stránkadomovská stránka    
  design & programovanie
   
  TOPlist