Fond fondov - fondy rizikového kapitálu slovensky  |   english 
  
  
---Fondy rizikového kapitálu


Predloženie žiadosti - inštrukcie pre uchádzačov

O investíciu sa môžu uchádzať malí a strední podnikatelia (MSP):

--- s počtom zamestnancov do 250,
--- s viac ako 50% podielom vlastníctva súkromného charakteru,
--- s ročným obratom do 50 mil. € alebo celkovou ročnou hodnotou aktív v účtovej závierke nepresahujúcou 43 mil. €,
--- sú ekonomicky nezávislí (podiel iných subjektov ako MSP na základnom imaní a hlasovacích právach priamo či nepriamo – cez iný MSP - nepresahuje 25%),
--- registrovaní a vykonávajúci činnosť na území SR v zmysle platných zákonov ako obchodné spoločnosti,
--- sú zaradení do inkubátora InQb-STU Bratislava, alebo InovaTech Sládkovičovo (uvedené platí len pre Fond INTEG)

 
Fyzické a právnické osoby sa nemôžu zúčastniť predkladania návrhov alebo získať investíciu v prípadoch, keď:

--- sú v konkurznom konaní, sú vyšetrovaní súdmi,  sú v zmierovacom vyrovnaní s veriteľmi, pozastavili svoje aktivity alebo v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu stanoveného národným právnym poriadkom a nariadeniami, 
--- sú objektom súdneho konania ohľadom likvidácie, konkurzného konania, vyšetrovania, zmierovacieho vyrovnania s veriteľmi alebo v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu stanoveného národným právnym poriadkom a nariadeniami,
--- boli usvedčené z priestupku voči profesionálnemu správaniu sa na základe rozsudku voči ktorému neexistuje odvolanie, 
--- si nesplnili povinnosti týkajúce sa platieb sociálneho poistenia v súlade s právnymi nariadeniami SR, 
--- si nesplnili povinnosti týkajúce sa zaplatenia daní v súlade s právnymi nariadeniami SR,
--- sú zodpovedné/vinné z poskytovania nepresných (nepravdivých) informácií vyžiadaných poskytovateľom investície,
--- sa dá preukázať porušenie zmluvných podmienok z dôvodu nedodržania povinností v rámci iného kontraktu financovaného z fondov Spoločenstva.

     
Požadované podklady k posúdeniu projektu:

--- žiadosť o financovanie (prevziať vo formáte word icon .DOC alebo vo formáte adobe icon .PDF)
---

podnikateľský plán (prevziať vo formáte word icon .DOC alebo vo formáte adobe icon .PDF)

---

výpis z registra trestov konateľov/majiteľov, nie starší ako 3 mesiace


V prípade, že spoločnosť existuje, alebo podnikateľ doteraz podnikal ako fyzická osoba aj:

--- registráciu podnikateľskej činnosti (výpis z OR, Živnostenský list a pod.), nie starší ako 3 mesiace
--- potvrdenie (nie staršie ako 1 mesiac) zo sociálnej, zdravotnej poisťovne ako aj daňového úradu, že žiadateľ nemá záväzky po lehote splatnosti
---

Súvahu, Výkaz ziskov a strát za posledné dve zdaňovacie obdobia - potvrdené pečiatkou príslušného Daňového úradu

--- štruktúru pohľadávok a záväzkov
--- zoznam podsúvahových záväzkov (zmenky, avaly, ručenia)
---

doklad o zaradení spoločnosti do podnikateľského inkubátora – Bratislava STU, Sládkovičovo (uvedené platí len pre fond INTEG)


Podnikateľ môže doložiť prílohy, ktoré podporia skutočnosti uvedené v podnikateľskom pláne (prieskum trhu, informácie o budúcich zmluvách, dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy, existujúce úverové a leasingové zmluvy, cenové ponuky, fotodokumentácia výrobkov). V prípade, že ich podnikateľ nepredloží spolu so žiadosťou a podnikateľským plánom hneď v úvode, môže si ich spoločnosť dožiadať pri samotnom posudzovaní projektu.   
 
 
Predbežná analýza
 
Pred začatím samotnej predbežnej analýzy projektu je vykonaná kontrola jeho prijateľnosti a kompletnosti. Podmienky prijateľnosti projektu/žiadosti sú určené v investičnej stratégii. Splnenie podmienok kompletnosti sa vzťahuje na predloženie všetkých požadovaných dokumentov uvedených v inštrukciách pre žiadateľov.
Samotná predbežná analýza pozostáva z preverenia údajov uvedených v podnikateľskom pláne, preverenia financovateľnosti, predbežnej finančnej analýze a hodnotení rizika. Najdôležitejšou súčasťou je hodnotenie projektu v zmysle investičných kritérií uvedených v investičnej stratégii. Ak je projekt posúdený ako životaschopný a zároveň spĺňa podmienky prijateľnosti, kompletnosti a všetky investičné kritéria postupuje do hĺbkovej analýzy. V opačnom prípade je projekt zamietnutý a o uvedenom stanovisku je podnikateľ informovaný písomne.
 
Hĺbková analýza (due diligence)
 
V rámci due diligence je vykonaný hĺbkový technický, účtovný, finančný a právny audit. Zároveň sa navrhuje štruktúra investície (výška investície, získané podiely, podmienky pre realizáciu investície, výška a podmienky úveru a pod.). Projekt je spracovaný do investičného návrhu, ktorý sa predkladá Investičnému výboru.  
 
Predbežná ponuka
 
Pred predložením investičného návrhu Investičnému výboru je zasielaná podnikateľovi písomnou formou predbežná ponuka finančnej účasti bez právnej záväznosti.
Predbežná ponuka je prerokovaná s podnikateľom/spoločnosťou a prípadné zmeny odsúhlasené oboma stranami sú zapracované do investičného návrhu.
 
Investičný výbor
 
O všetkých investičných návrhoch rozhoduje Investičný výbor. Schvaľuje všetky podmienky investovania. Investičný výbor je zložený zo zástupcov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenského živnostenského zväzu, Združenia podnikateľov Slovenska a 2 zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
 
Oficiálna ponuka
 
Po schválení investičného návrhu Investičným výborom je vypracovaná záväzná oficiálna ponuka so všetkými podmienkami financovania, spätného predaja (exitu), podmienkami na čerpanie finančných prostriedkov a pod..
 
Poplatky
 
Poplatky v rámci fondov rizikového kapitálu hradené zo strany podnikateľa:

  --- poplatok za posúdenie podnikateľského zámeru vo výške 166,- EUR (bez DPH), ktorý je 
         splatný pred predložením návrhu na Investičný výbor

 V prípade schválenej a realizovanej investície:
  --- odplata za pripravenosť investície maximálne vo výške 2% z poskytnutých finančných prostriedkov
 
Poplatky spojené so zabezpečením pohľadávky z úverov ako vypracovanie znaleckého posudku, notárske overenie záložných zmlúv, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností sú hradené zo strany podnikateľa.
 
 
Právna dokumentácia
 
V prípade, že podnikateľ súhlasí s podmienkami oficiálnej ponuky je pripravená potrebná právna dokumentácia (spoločenská zmluva, zmluva o úvere, záložné zmluvy a pod.). Príprava zmlúv môže priniesť potrebu predloženia ďalších dokumentov zo strany podnikateľa ako aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností, znalecké posudky a iné, vyplývajúce z konkrétnej situácie. Náklady na vypracovanie právnej dokumentácie znáša investor.
 
 
Poskytnutie finančných prostriedkov
 
Finančné prostriedky budú podnikateľovi poskytnuté jednorázovo v celej schválenej sume alebo postupne v tranžiach schválených Investičným výborom alebo dohodnutých s podnikateľom v  prospech účtu podnikateľa bankovým prevodom.
Prvé čerpanie finančných prostriedkov je podmienené tým, že podnikateľ podpíše všetky potrebné a relevantné doklady a zmluvy a splní všetky podmienky určené Investičným výborom, uvedené v oficiálnej ponuke alebo vyplývajúce z uplatňovaného spôsobu zaručenia alebo z ustanovení použitých zmlúv.
 
 
Monitoring a kontrola investície
 
Poskytnutím finančných prostriedkov sa začína fáza monitoringu a kontroly. Uvedené zahŕňa napríklad kontrolu použitia finančných prostriedkov v súlade s podnikateľským plánom a schváleným použitím, sledovanie priebežných hospodárskych výsledkov na základe predkladaných štvrťročných účtovných výkazov spoločnosťou a ich porovnanie s príslušnými plánovanými hodnotami v podnikateľskom pláne, sledovanie dodržiavania jednotlivých zmluvných povinností obsiahnutých v spoločenskej zmluve, úverovej zmluve a ďalších podpísaných zmluvách, posudzovanie finančných plánov, rozpočtov, plánov výroby a účtovnej závierky predkladaných manažmentom investovanej spoločnosti. Monitoring prebieha počas celej dĺžky trvania spoluúčasti.
 
Exit
 
Spolupráca s portfólio spoločnosťou je ukončená predajom účasti investora pôvodným vlastníkom alebo tretím osobám v súlade s ustanoveniami podpísaných zmlúv.

  tlačová verzia
poslať linku
Fond fondov je jedným zo zakladajúcich členov SLOVCA&Fond fondov je členom EVCA
Krátke správy - novinky
08.04.2013   
Nový Mikropôžičkový program bol spustený v marci 2013. Minimálna výška mikropôžičky bola stanovená vo výške 2.500 EUR, maximálna vo výške 50.000 EUR. Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov. V rámci programu je možné poskytnúť odklad splátok istiny maximálne na dobu 6 mesiacov.
22.03.2010   
Na základe Uznesenia vlády SR č.64/2010 prebieha od 17.2.2010 implementácia nového Mikropôžičkového programu. Z tohto dôvodu sa poskytujú len informácie ohľadom možností čerpania a neprijímajú sa nové žiadosti o úver až do odvolania.
---   staršie správy
Investičný proces
- Fondy rizikového kapitálu
- Mikroúverový fond
Informujte sa o možnostiach spolupráce
© 2006 - Fond fondov s.r.o. :: Všetky práva vyhradené :: mapa stránkymapa stránky  domovská stránkadomovská stránka    
design & programovanie
 
TOPlist